Intensive Interaction-koordinatorkursus

Kursusforløb over cirka 14 måneder, der sigter mod, at deltageren bliver en stærk intern ressource i arbejdet med at implementere Intensive Interaction i et specialpædagogisk tilbud. En Intensive Interaction-koordinator kan bidrage til et respektfuldt og udviklingsorienteret kommunikationsarbejde gennem et dybtgående praktisk og teoretisk kendskab til tilgangen. Uddannelsen består af syv kursusblokke á tre dage samt et intensivt praktisk projekt, som deltageren gennemfører i det tilbud, hun eller han er ansat i.

Intensive Interaction-koordinatorkurset

Intensive Interaction-koordinatorkurset retter sig mod fagfolk, der arbejder med mennesker med kommunikationshandicap og som ønsker at bidrage til implementering af Intensive Interaction internt på arbejdspladsen. Kurset er rettet mod ansatte i specialpædagogiske tilbud til mennesker med bl.a. autisme, intellektuelt handicap, multiple funktionsforstyrrelser, hjerneskade, demens m.v.

Der er et stort behov for, at specialområdet får et fagligt velfunderet fokus på og praksis i forhold til kommunikation. Deltagerne på kurset vil modtage uddannelse i en tilgang, der kan være med til at forme fremtidens specialområde i Danmark, og som metodisk, systematisk og fokuseret retter sig mod udvikling af kommunikation – baggrunden for al anden læring og udvikling.

En Intensive Interaction-koordinators vigtigste rolle er implementering, vedligeholdelse og sikring af god Intensive Interaction-praksis, herunder dokumentation, registrering og videoevaluering sammen med kolleger, der anvender tilgangen. Det betyder, at koordinatoren vil kunne være en vigtig ressource i at formulere og løbende arbejde med at prioritere rigtigt i kommunikationsarbejdet i tilbuddet på en måde der er stærkt forbundet til den daglige, konkrete praksis.

Deltagerne opnår grundig praktisk og teoretisk forståelse af en tilgang, der fremmer den mest kritiske udvikling ud fra personcentreret perspektiv og med en dyb anerkendelse af retten hos de mennesker, de arbejder med, til at træffe valg og udtrykke sig.

Målgruppe

Professionelle, der arbejder med mennesker med kommunikative handicap og som gennem kurset kan blive en intern ressource i arbejdet med at implementere Intensive Interaction: pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, talehørepædagoger, kommunikationsvejledere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, omsorgsmedhjælpere, sygeplejersker m.v.

Kurset er altså åbent for alle fagfolk med eller uden uddannelse – forudsætningen for deltagelse er praktisk erfaring og berøring med specialområdet samt ansættelse i et tilbud, der henvender sig til børn/voksne med kommunikationshandicap. Kurset har et akademisk aspekt, idet det forudsættes, at deltagerne læser og bliver fortrolige med den underliggende forskningslitteratur. Dele af denne litteratur vil være på engelsk. Det er erfaringen fra England, at det akademiske aspekt af kurset absolut ikke har forhindret deltagelse og udbytte for deltagere med ikke-akademisk baggrund.

Formål med kurset

Formålet med Intensive Interactionkoordinator-kurset er at uddanne Intensive Interaction-koordinatorer, der:

  • Bliver velkvalificerede Intensive Interaction-praktikere med et indgående kendskab til og forståelse for tilgangens principper og teknikker
  • Kan identificere og fremme god Intensive Interaction-praksis hos andre
  • Har læst og har kendskab til den litteratur og de teorier, der knytter sig til Intensive Interaction
  • Har kendskab til den forskningslitteratur fra forældrebarn-samspil, der danner baggrunden for Intensive Interaction
  • Har kendskab til de mange emner og tilgrænsende felter og teorier i forhold til Intensive Interaction: fysisk kontakt, udviklingsteorier, psykologiske teorier og placeringen af Intensive Interaction i forhold til disse, teorier om autisme, teoretisk og praktisk forståelse af kommunikation inden for specialområdet, handicapteori m.v.
  • Kan fungere som mentorer for kolleger enkeltvis eller i mindre grupper og således understøtte Intensive Interaction-praksis på arbejdspladsen
  • Kan understøtte kollegerne i et en udviklingsorienteret, personcentreret specialpædagogisk praksis, der bygger på løbende evidens fra det konkrete arbejde med Intensive Interaction med den enkelte.

For arbejdsgiveren vil det at have én eller flere Intensive Interaction-koordinatorer i organisationen betyde, at I får en værdifuld faglig ressource, som kan bidrage effektivt til et respektfuldt og udviklingsorienteret kommunikationsarbejde. En Intensive Interaction-koordinator er metodisk og fagligt stærk i at forstå, understøtte og kommunikation, og kan i organisationen fokuseret bidrage til, at kommunikation prioriteres og dokumenteres i arbejdet med børn, elever og brugere.

 

Undervisere på kurset

 

 

 

 

 

 

 

Kursusleder og hovedunderviser er psykolog Ditte Rose Andersen (cand.psych.). Ditte er autoriseret psykolog fra Københavns Universitet. Hendes speciale er Intensive Interaction, autismespektrumforstyrrelser og kommunikative handicap. Hun har en baggrund som psykolog inden for specialområdet, hvor hun har været tilknyttet en specialskole for børn med autismespektrumforstyrrelser og en døgninstitution for autistiske, udviklingshæmmede børn.

Ditte er uddannet ved Intensive Interaction Institute og er instituttets danske samarbejdspartner. Ud over driften af Intensive Interaction Danmark fungerer hun som psykolog, supervisor og konsulent med fokus på kommunikationshandicappede mennesker.

Hun har siden 2012 arbejdet målrettet for at bringe Intensive Interaction til Danmark og gøre tilgangen tilgængelig for danske forældre og fagfolk, bl.a. gennem etablering af Intensive Interaction Danmark, heldagskurser, træningsforløb, deltagelse i konferencer, foredrag i faglige selskaber m.v. Hun var taler ved den Intensive Interaction-konferencen i England i 2014, har undervist sammen med Dave Hewett og er en del af den engelske tænketank for autisme og Intensive Interaction. Hun har et tæt samarbejde med både Intensive Interaction Institute og Dave Hewett samt praktikere og koordinatorer i Storbritannien. Ditte har desuden oversat Håndbog i Intensive Interaction til dansk, som snart udkommer i anden udgave med et særligt kapitel om brugen og implementeringen af Intensive Interaction i Danmark. Ditte sad gennem otte år i styrelsen for Psykologfagligt Selskab for Autisme under Dansk Psykologforening, hvor hun også fungerede som forkvinde gennem to år.

Gæsteundervisere fra Intensive Interaction Institute

Kurset afholdes i samarbejde med det engelske Intensive Interaction Institute, som er grundlagt af bl.a. Dave Hewett, som sammen med Melanie Nind og personalegruppen på Harberbury Hospital School udviklede Intensive Interaction som tilgang.
Koordinatorkurset vil således indeholde undervisning fra medarbejdere fra instituttet med speciale i bl.a. kommunikationsudvikling, handicap og implementering i specialtilbud.

Siden opdateres løbende med information om gæsteundervisere.

Målgruppe: Praktikere, der arbejdere inden for specialområdet fx i en specialbørnehave, på en specialskole, i et døgntilbud for børn eller voksne med handicap, på demensafdelinger m.v. Kurset er åbent for ansatte i sådanne tilbud. Formålet med kurset er, at deltagerne bliver interne ressourcer i deres tilbud. Der uddannes ikke koordinatorer til at blive selvstændige konsulenter.

Kursets varighed: 21 kursusdage fordelt på syv kursusblokke á tre dage.

Tid: Koordinatorkursets Hold 3 begynder til september 2024 og slutter i december 2025
Datoerne er som følger:
Blok1: 10.-12. september 2024
Blok2: 19.-21. november 2024
Blok3: 28.-30. januar 2025
Blok4: 9.-10. april 2025
Blok5: 17.-19. juni 2025
Blok6: 23.-25. september 2025
Blok7: 2.-4. december 2025

Alle dage er fra 9.00 til 15.30

Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg

Pris (per 1. oktober 2023): 64.000 kr. + moms, som dækker undervisning, udleverede kursusmaterialer og forplejning (morgenmad, frokost og kage/kaffe på alle kursusdage). Prisen dækker ikke evt. overnatning, videoudstyr eller obligatorisk litteratur.  De fulde betingelser fremgår af ansøgningsskema for kurset.

EARLY BIRD-PRIS ved tilmelding før 1. oktober 2023: 60.000 kr. + moms

Der kan træffes aftale om betaling mht. fx rater eller faktureringstidspunkt.

Deltagerantal: Der er en begrænsning på max. 12 deltagere. Der er stadig pladser på det kommende kursus.

Tilmelding: Gennem ansøgningsskema, som rekvireres på info@intensiveinteraction.dk eller telefon 6166 9399. Oplys følgende kursuskode i mail: IIKK-Danmark (3).
Du er meget velkommen til at kontakte samme mail ved spørgsmål!

Det anbefales, at relevante medarbejdergrupper i deltagerens tilbud modtager introkursus i Intensive Interaction forud for eller undervejs i deltagerens deltagelse på koordinator-kurset.